Přihlášky do HO Rocky Monkeys

Přihlášky do horolezeckého oddílu


Noví zájemci o členství mohou během celého roku podat Přihlášku pro zájemce o členství. Pro přijetí dětí do oddílu stačí zájem dítěte i rodičů a volná kapacita oddílu. Popularita lezeckého sportu způsobila velký zájem o členství v našem oddílu, nábor nových členů je proto bohužel omezen. Děti, které z kapacitních důvodů nebudou přijaty, mohou být zařazeny do pořadníku jako čekatelé. V případě uvolnění místa mají pak přednostní právo na jeho obsazení.

Pokud to kapacita oddílu dovolí, bude zájemci na základě této přihlášky místo rezervováno. Před závazným přihlášením do oddílu se dítě může zkušebně a zdarma jednoho tréninku. Po potvrzení rezervace místa v oddílu je každý nově přijatý člen povinen doručit vyplněnou Přihlášku do oddílu pro nově přijaté členy (tištěná podoba) s podpisy rodičů nebo zákonných zástupců.

Dále je zájemce povinen do stanoveného termínu uhradit vypočtenou částku (viz Informace pro aktuální školní rok) na č.ú.: 2400298335/2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte.

Uvedené náležitostí musí být splněné do 14 dní po potvrzení rezervace členství v oddílu (včetně uhrazení poplatku). V opačném případě bude rezervované místo uvolněno pro další zájemce.